Geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonių paieška

Detaliųjų planų rengimas Panevėžyje.

Detaliųjų planų rengimo paslaugas Panevėžyje atlieka šios įmonės:

Detalieji planai.

Detalieji planai priskiriami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams, rengiamiems vietovės lygmeniu.
Detalieji planai rengiami vadovaujantis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais.
Detaliųjų planų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti savivaldybei pasiūlymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.
Detalieji planai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu dėl detaliųjų planų rengimo finansavimo nesusitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat gali būti panaudotos Europos Sąjungos lėšos.
Detalieji planai rengiami savivaldybių ar savivaldybių dalių, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas ir (ar) keičiamas teritorijos naudojimo reglamentas. Detalieji planai nerengiami Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais.
Detaliųjų planų objektai: esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai ir esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai.
Planavimo organizatorius nustato konkrečius planavimo tikslus, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
Detalieji planai pradedami rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Detalųjį planą sudaro:
1. aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje aprašomi planavimo tikslai, uždaviniai, apibūdinama esama būklė, paaiškinami koncepcijos ir detaliojo plano sprendiniai);
2. brėžiniai (esamos būklės įvertinimo, koncepcijos, detaliojo plano konkrečių sprendinių brėžiniai);
3. procedūrų dokumentai:
3.1. planavimo organizatoriaus sprendimas dėl detaliojo plano pradžios ir tikslų;
3.2. planavimo darbų programa;
3.3. planavimo sąlygos;
3.4. planavimo organizatoriaus rašytinis pritarimas koncepcijai, jei ji buvo rengta;
3.5. SPAV ataskaita, jei buvo atliekamas SPAV;
3.6. nepriklausomo profesinio vertinimo išvada dėl koncepcijos, jei planavimo darbų programoje numatyta vertinimą atlikti;
3.7. visuomenės dalyvavimo ataskaita;
3.8. Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;
3.9. teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo aktas.
Detaliųjų planų rengimo procesą sudaro trys etapai:
1. parengiamasis;
2. rengimo;
3. baigiamasis.
Kiekviena detaliojo plano rengimo stadija gali būti pradedama, tik užbaigus ankstesniąją. Rengimo proceso metu planavimo organizatorius turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.
Detaliųjų planų rengimas Panevėžyje
K. Tinterio individuali įmonė
Vysk. M. Giedraičio 6, Panevėžys Tel. +370 698 05912
telycenas.t@gmail.com

Geodera UAB
J. Žemgulio g. 46-210, Panevėžys Tel. +370 672 22087
geodera1@gmail.com